MATLAB: úprava figure z již vytvořeného fig souboru


% tabulka nahrad labelu os
replace_label = {
  'Hour of day (h)','Day time (h)';
  'Hour of day','Day time (h)';
  'Load (kW)','Building power demand (kW)';
  'Load (kW)','Building power demand (kW)';
  '[','(';
  ']',')';
  '(0-1)','(-)';
  };

cd(fileparts(mfilename('fullpath'))); % aktualni adresar jako pracovni

%% save as png
files = dir(['in/*.fig']);
for i=1:length(files)
  clc
  close all
  f = [files(i).name];
  open(['in/' f]);
  
  % zmena popisku os - tabulka nahrad vyse
  ax = findobj(gcf,'Type','axes','Tag','');
  for j=1:size(replace_label,1)
    for a=1:length(ax)
      xlbl = get(get(ax(a),'XLabel'),'String');
      ylbl = get(get(ax(a),'YLabel'),'String');
      xlabel(ax(a),strrep(xlbl,replace_label{j,1},replace_label{j,2}));
      ylabel(ax(a),strrep(ylbl,replace_label{j,1},replace_label{j,2}));
    end
  end
  
  % vymazani titulku
  title(''); 
  
  % mrizka
  grid on
  
  % velikost fontu
  set(findall(gcf,'-property','FontSize'),'FontSize',22)
  
  % tick na osach
%   set(gca,'FontSize',18);
  
  % velikost obrazku
  set(gcf,'PaperUnits','centimeters','PaperPosition',[0 0 30 20])
  
  set(gca,'LineWidth',2) % tlouš?ka os
  
  % tloustka car
  set(findall(gca, 'Type', 'Line'),'LineWidth',2);
  
  % cekat na kliknuti do obrazku
  %  waitforbuttonpress;
  
  %% marker size
  markers = findobj(get(gcf,'children'), 'type', 'line'); %// children of legend of type line
  for m=markers
    set(m, 'Markersize', 12); %// set value as desired
  end


  
  %%
  
  
  % save
  saveas(gcf,['out/' f '.png']);
  saveas(gcf,['out/' f '.fig']);
  % export_fig([f '.eps'],'-epsc')  %-eps nefunguje a pada matlab
end
Rubrika Odborný SW | Tagy Matlab | Pá 06.10.2017 | 271x

Náhodné články

© 2008-201919 JK, kontakt, právní upozornění
Powered by Janko's RS| XHTML, CSS, RSS, analýza kódu, SEO servis, dostupnost, hosting, líbí se Vám tu?
Požadavek: 0.34415 s, generování: 0.0508 s, paměť: 1.48 MB, sql dotazů: 7, CPU: 17.38

.